Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Sống  - 5757 ( hoa sen)

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 57x57

Chất Liệu Giấy: Giấy Board MT

Chất Liệu Khung: Khung HQ - Kính 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Phiền não dứt - Trí tuệ khai

0